Bàn về khế ước xã hội

  • Tác giả: Jean Jacques Rousseau
  • Lĩnh vực: Triết học
  • Số trang: 263

g

125.000 


Mô tả

Bàn luận đến những vấn đề lớn lao và hóc búa của chính trị – vấn đề lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp. Thông qua tác phẩm, J.J.Rousseau muốn “gắn liền cái mà luật pháp cho phép làm với cái mà lợi ích thúc đẩy phải làm, khiến cho công lý và lợi ích không tách rời nhau”.

Trên 200 năm đã trôi qua, kể từ ngày “Bàn về khế ước xã hội” ra đời mà luồng sáng do tác phẩm rọi ra vẫn còn ánh lên trước mắt chúng ta ngày nay