Ấm đồng thời Nguyễn (ST145)

27/10/2022

Ấm bằng đồng có tay cầm ngang có từ thời nhà Nguyễn, thế kỷ XIX – XX. Đồ đồng gắn với nhân dân ta trong suốt trường kỳ lịch sử, đây là kim loại quý được làm bản vị của các giá trị trao đổi từ xa xưa, được xem là kim loại thiêng để đúc tượng thờ và nhiều đồ tế khí như trống đồng, chuông đồng. Bên cạnh đó, đồ đồng vẫn gắn chặt với cuộc sống sinh hoạt đời thường của mọi tầng lớp người dân trong xã hội phong kiến Việt Nam. Đồ đồng Phong kiến Việt Nam từ thế kỷ 11 đến cuối thế kỷ thứ 19 sang đầu thế kỷ 20, tồn tại và phát triển trong suốt thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nó còn ở lại với chúng ta đến ngày nay không nhiều, song thật đáng khâm phục và tự hào về trình độ luyện kim, đúc đồng của ông cha ta.

skype