Ấm đồng thời Nguyễn (ST144)

27/10/2022

Ấm bằng đồng có quai, không có nắp, ra đời từ thời nhà Nguyễn (thế kỷ XIX – XX). Một đại diện cho nghề kim khí dưới triều đại phong kiến Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn.

skype