Shopping

Event Tickets

14:00 – 18:00, 20/1/2018

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

Children Tickets

14:00 – 18:00, 20/1/2018

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

40.000 

Adult Tickets

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

75.000 

VIP Tickets

14:00 – 18:00, 20/1/2018

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên