Shopping

Adult ticket - Combo for visiting the thematic

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

150.000 

Adult ticket – Combo for visiting the thematic(Special offer)

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

75.000 

Adult ticket - For visiting the thematic

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

100.000 

Event Tickets

14:00 – 18:00, 20/1/2018

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

Children Tickets

14:00 – 18:00, 20/1/2018

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

40.000