Shopping

Adult ticket - Combo for visiting the thematic

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

150.000 

Children Tickets

14:00 – 18:00, 20/1/2018

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

40.000