Klông pút

10/08/2023

K’lông pút là nhạc cụ của một số dân tộc ở Tây Nguyên. Người Gia Rai gọi nó là Đinh pút, còn người Ba Na ở vùng An Khê gọi nhạc cụ này là Đinh pơl. Tuy nhiên cái tên K’lông pút đã trở nên quen thuộc với mọi người, dù ở trong hay ngoài nước. Cách sử dụng K’lông pút khá lạ so với những nhạc cụ khác. Người ta để hai bàn tay gần đầu ống nứa rồi vỗ tay vào nhau khiến hơi tác động vào cột không khí của ống phát ra âm thanh, nghĩa là người sử dụng không cần chạm tay vào nhạc cụ.

K’lông pút là nhạc cụ do nữ giới sử dụng, thường được chơi trên nương rẫy vào mùa lúa. Người ta tin rằng những ống nứa, tre của k’lông pút có “họ hàng” với những ống tre, nứa đựng hạt giống, mà trong các ống đựng hạt thì có hồn của “Mẹ lúa” trú ngụ, do đó đánh k’lông pút trên nương rẫy hay trong những việc có liên quan đến lúa thóc “mẹ lúa” sẽ giúp cho công việc tốt đẹp. K’lông pút dân gian có từ 2 đến 5 ống nứa rỗng loại lớn, dài ngắn khác nhau. Ống ngắn nhất từ 60 đến 70 cm, ống dài nhất từ 110 đến 120 cm. Đường kính ống từ 5 đến 8 cm. Những ống này xếp thanh một hàng trên giá, các đầu ống xếp bằng nhau ở một bên, còn bên kia có đường xéo vì xếp theo thứ tự từ ống ngắn nhất đến ống dài nhất. K’lông pút có âm sắc độc đáo, vừa có tính chất âm hơi lẫn âm vỗ. Nó diễn đạt tình cảm mênh mông khoáng đạt hay xa xăm, huyền bí.

Có hai cách chính để chơi K’lông pút:

  • Các ống nằm ngang trên một tản đán hoặc gác lên hai thân cây, làm sao để vừa tầm cúi của người sử dụng. Cô gái khum 2 bàn tay trước miệng ống cách khoảng 10 cm rồi vỗ hơi bàn tay vào nhau để luồng hơi phát ra lùa vào miệng ống, làm chuyển động cột không khí bên trong phát ra âm thanh.
  • Có hai cô gái cùng sử dụng nhạc cụ này. Một cô giá có nhiệm vụ chơi một số ống. Họ chơi những bài nhạc hai bè hoặc một bè nền kéo dài trong lúc bè kia chạy giai điệu.
    Klông pút

“K’lông pút” is a musical instrument of some ethnic groups in the Central Highlands. The Gia Rai people call it Đing put, and the Ba Na people in the An Khe region call this musical instrument Đing pol. However, the name K’lông put has become familiar to everyone, whether at home or abroad. The way to use K’lông put is quite strange compared to other musical instruments. People place their hands near the top of the bamboo pipe and then clap their hands together, causing the air to impact the air column of the pipe to produce sound, meaning the user does not need to touch the instrument.

K’lông pút is a musical instrument used by women, often played in the fields during the rice season. It is believed that the bamboo and bamboo tubes of k’long put are “related” to the bamboo and bamboo tubes that hold seeds, and that in the seed tubes, the soul of “Mother Rice” resides, Therefore, playing k’lông pút on the fields or in things related to rice and rice “mother of rice” will help work well. K’lông put folk have from 2 to 5 large hollow bamboo tubes of different lengths. The shortest tube is from 60 to 70 cm, the longest tube is from 110 to 120 cm. Pipe diameter from 5 to 8 cm. These tubes are arranged in a row on the rack, the tube ends are arranged equally on one side, and the other side has a diagonal line because they are arranged in order from the shortest tube to the longest tube. K’lông pút has a unique timbre, both a breath sound and a slap sound. It expresses feelings that are vast, spacious, or distant and mysterious.

*There are two main ways to play K’lông pút:

 The pipes lie horizontally on a canopy or hang on two tree trunks, to fit the user’s benĐing height. The girl cupped her hands in front of the mouth of the tube, about 10 cm away, then clapped her hands together so that the stream of air flowed into the mouth of the tube, causing the air column inside to move, creating a sound.

There are two girls using this musical instrument. A teacher is responsible for playing some pipes. They play two-part songs or one long background part while the other part plays the melody.

 

skype