Mua sắm

Trải nghiệm diễn trình Thiền cà phê

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

699.000 

Nơi nhập dữ liệu

Show "Trải nghiệm show 03 nền Văn minh cà phê"

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

1.200.000 

Tour trải nghiệm chữa lành Thân - Tâm - Trí

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

599.000 

Tour trải nghiệm Văn minh cà phê Thiền

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

399.000 

Tour Trải nghiệm Văn minh cà phê Roman

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

399.000